Перейти до основного вмісту

За не виконання рішень КСУ штраф до 100 тис. грн., - законопроект

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону "Про Конституційний Суд України".

Як зазначають автори законопроекту, однією з найважливіших проблем у практичному здійсненні повноважень Конституційним Судом України є виконання його рішень і додержання висновків, без вирішення якої не можна говорити не лише про гарантування верховенства права, гарантування найвищої юридичної сили Конституції України, принципу поділу влади, а й про наявність судової влади взагалі як такої.

Стаття 98 Закону «Про Конституційний Суд України» закріплює, що за невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом.

Однак, в умовах реальної практики правозастосування в Україні непоодинокими є випадки правового нігілізму, що проявляється в ігноруванні чи прямому порушенні конституційних вимог та принципів, невиконанні рішень Конституційного Суду України, порушенні конституційних прав і свобод громадян органами державної влади і місцевого самоврядування. У чинному законодавстві встановлюється, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання, але водночас самої процедури виконання, а також конкретної відповідальності за невиконання не передбачено – діючий закон обмежується загальною фразою.

Крім того, законом не встановлено відповідальності за інші порушення процедури конституційного судочинства. Закон містить статтю 73 «Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді», проте назва не зовсім відповідає її змісту, адже стаття фактично встановлює вимоги до порядку пленарного засідання. Конкретна відповідальність за порушення цього порядку не визначена, окрім випровадження порушника із зали засідань на підставі ухвали Сенату чи Великої палати.

Тому законопроектом пропонується встановити, що КСУ не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку надсилає рішення, висновок не тільки учаснику конституційного провадження, а ще Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду, Генеральній прокуратурі України. 

Також проект закону закріплює, що майнова чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується їм у встановленому чинним законодавством порядку. Про виконання рішення і висновку Конституційний Суд України сповіщається у встановлений ним термін. Посадові особи, які не виконали рішення та (або) не додержалися висновку Конституційного Суду України несуть відповідальність, передбачену цим Законом. Контроль за виконанням рішень і висновків Конституційного Суду України здійснюється Секретаріатом під керівництвом Судді - доповідача у відповідності з Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України.

Крім того, Закон України «Про Конституційний Суд України» доповнюється новою Главою 15 «Відповідальність за порушення цього закону», яка містить статтю 99, що встановлює відповідальність за порушення процедури конституційного судочинства. Пропонується встановити штраф у розмірі до двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат за втручання в процесуальну діяльність суддів Конституційного Суду України, спробу впливу на суддів непроцесуальними методами; невиконання без поважних причин у встановленому порядку і у встановлений термін вимог суддів Конституційного Суду України, а також рішень і висновків Конституційного Суду України; прояв неповаги до Конституційного Суду України, що виражається в непідкоренні розпорядженням головуючого в засіданні, порушення порядку під час засідання, а так само вчинення інших дій, що свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України і процедури конституційного судочинства. Також закріплюється, що за порушення процедури конституційного судочинства можуть застосовуватися інші види відповідальності, встановлені цим чи іншими законами. Заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення конституційного судочинства, приймаються ухвалою головуючого в засіданні, яка вноситься до протоколу засідання або додається до нього.

Законопроект передбачає, що сплата штрафу здійснюється в 15-денний термін з моменту повідомлення особи про накладення на неї штрафу. У разі відмови сплатити штраф або несплати штрафу в установлений строк рішення Конституційного Суду України виконується в установленому чинним законодавством порядку на підставі виписки з протоколу засідання або ухвали головуючого в засіданні, який для таких цілей є виконавчими документами та мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження».

Джерело: Українське право.

Залишити коментар